* αντικαπιταλιστική επαναστατική σελίδα * ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ! * ΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ * ΟΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥΣ * Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ * Για επικοινωνία : thanasis.ane@gmail.com

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ : Δεν Μπορούμε Να Πάμε Πίσω Από Τις Βαθιές Ριζοσπαστικές Τομές Που Έχουμε Ανάγκη

Νε­ο­λαία ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

Χθες το βράδυ, όλοι οι λαοί του κόσμοι μίλησαν για ένα πραξικόπημα. Με στόχο την παραδειγματική ταπείνωση μιας κυβέρνησης κι ενός ολόκληρου λαού, η πολιτική ηγεσία της Ευρωζώνης, απειλώντας ευθέως με άτακτη χρεοκοπία ή σενάρια καθοδηγούμενης εξόδου απ” το ευρώ με άκομη πιο σκληρά μέτρα, εξασφάλισε μια συμφωνία-μνημόνιο, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη για την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία.

Στην πράξη αυτό που προ­τά­θη­κε στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση συ­μπυ­κνώ­νει την εκ­δί­κη­ση του κό­σμου του κε­φα­λαί­ου απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους και τη νε­ο­λαία που τόλ­μη­σαν να αγω­νι­στούν, να ανα­δεί­ξουν μια αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση, να συ­ντο­νι­στούν με τους λαούς της Ευ­ρώ­πης στις πλα­τεί­ες και τους δρό­μους, να πε­τύ­χουν μια με­γα­λειώ­δη νίκη στο δη­μο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιου­λί­ου και να απο­δεί­ξουν την τε­ρά­στια δύ­να­μη που δια­θέ­τουν.

Απέ­να­ντι σ” ένα τέ­τοιο πρα­ξι­κό­πη­μα δεν μπο­ρού­με να μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να χέρια. Ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας και η νε­ο­λαία πρέ­πει να απο­κρού­σου­με αυτές τις πιέ­σεις, να μην επι­τρέ­ψου­με να ψη­φι­στεί μια τέ­τοια συμ­φω­νία, να απο­τρέ­ψου­με σε­νά­ρια ανα­τρο­πής της εκλεγ­μέ­νης κυ­βέρ­νη­σης και να επα­να­φέ­ρου­με το με­γα­λειώ­δες «ΟΧΙ» της 5ης Ιου­λί­ου στο προ­σκή­νιο, ως το κα­θο­ρι­στι­κό στοι­χείο της επό­με­νης μέρας.

Ένα πλαί­σιο, όπως το απαι­τεί η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη ηγε­σία της Ευ­ρω­ζώ­νης, δε χώ­ρε­σε ποτέ κι ούτε και τώρα μπο­ρεί να χω­ρέ­σει τη νε­ο­λαία αυτής της χώρας, τη νε­ο­λαία που σε συ­ντρι­πτι­κό πο­σο­στό αντι­στά­θη­κε στο φόβο γιατί δεν έχει τί­πο­τα πια να χάσει, αλλά είναι και σί­γου­ρη πως μπο­ρεί να φτιά­ξει έναν κα­λύ­τε­ρο κόσμο. Είναι πια σαφές πως ένα ρι­ζο­σπα­στι­κό αρι­στε­ρό σχε­δίο έχει μαζί του την πλα­τιά πλειο­ψη­φία της νε­ο­λαί­ας απέ­να­ντι στους εκ­βια­σμούς και τα πρα­ξι­κο­πή­μα­τα των δα­νει­στών. Έστω και στις πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες.

Καμία εύ­κο­λη επι­λο­γή δεν ανοί­γε­ται μπρο­στά μας. Δεν μπο­ρού­με, όμως, να πάμε πίσω από τις βα­θιές ρι­ζο­σπα­στι­κές τομές που έχου­με ανά­γκη: τη ρήξη με τις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας, την ανά­κτη­ση της ερ­γα­σί­ας, την παι­δεία στα μέτρα των ανα­γκών μας κι όχι των κερ­δών τους, το ρι­ζι­κό εκ­δη­μο­κρα­τι­σμό του κρά­τους, την ανα­δια­νο­μή πλού­του και ισχύ­ος προς τα κάτω.

Δεν μπο­ρού­με να πάμε πίσω από την εμπέ­δω­ση της δη­μο­κρα­τί­ας, της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας και της αλ­λη­λεγ­γύ­ης ως βα­σι­κές αρχές της κοι­νω­νί­ας στην οποία ζούμε.

Κα­λού­με τις νέες και τους νέους, σή­με­ρα στις 19:00 να δια­δη­λώ­σου­με ενά­ντια στο πρα­ξι­κό­πη­μα της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας της Ευ­ρω­ζώ­νης ενά­ντια στο λαό μας, να μην αφή­σου­με το πρα­ξι­κό­πη­μα αυτό να ολο­κλη­ρω­θεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου